Polityka prywatności

Fundacji ART-FORUM

Niniejszy dokument stanowi wyraz dbałości o prawa osób, których dane osobowe Fundacja Art Forum przetwarza.
Fundacja Art Forum przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) – zwanego RODO.
b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe
informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundację Art Forum:

1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja Art
Forum jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno
przypadków, w których Fundacja Art Forum przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby,
której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Art Forum z siedzibą w Krakowie (ul. św.
Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków, KRS 0000378612), zwaną dalej Fundacją.
Jako Administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu
przetwarzania tych danych, a także za ich bezpieczeństwo.
Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
1. rozliczalności;
2. przejrzystości;
3. prawidłowości;
4. rzetelności;
5. integralności;
6. poufności.

 

– II –
Administrator przetwarza dane:
a) swoich pracowników, współpracowników, kontrahentów i wolontariuszy,
b) osób, które przekazały darowiznę na rzecz Fundacji lub w inny sposób wsparły jej działania,
c) osób, które skontaktowały się z Fundacją za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
d) beneficjentów działań Fundacji,
d) subskrybentów newslettera Fundacji.
W zależności od rodzaju relacji prawnej z Fundacją, zakres gromadzonych i analizowanych danych może
być różny. Administrator przetwarza następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres do
korespondencji, numer telefonu, dane dotyczące zaangażowania w działania Fundacji, dotyczące
wsparcia finansowego, dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji z Fundacją.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność przetwarzamy dodatkowo: NIP,
REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. W przypadku osób prawnych: imię (imiona)
nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu osoby/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentacji, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.
Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające
stosowne upoważniania.

 

– III –
Adinistrator przetwarza dane na podstawie:
a) udzielonej zgody (np. w celu przesłania newslettera),
b) zawartej umowy (np. w celu dostarczenia zamówionego towaru lub usługi),
c) uzasadnionego interesu prawnego (np. w celu pozyskania funduszy),
d) prawnych zobowiązań.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym że skutkiem odmowy udzielenia
zgody jest brak możliwości uczestniczenia w działaniach Fundacji.

 

– IV –
Fundacja przetwarza dane osobowe w celach:
a) informowania o działaniach prowadzonych przez siebie i swoich partnerów,
a) zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych,
b) dobrania preferowanego sposobu komunikacji,
c) uzyskania finansowego wsparcia swojej działalności,
d) realizacji prawnych zobowiązań,
e) analizy skuteczność naszych inicjatyw i działań,
f) przechowywania historii Państwa wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji),
g) realizowania celów statutowych Fundacji.

 

– V –
Okres przetwarzania danych trwa tylko przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, dodatkowo z
zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
Okres przetwarzania danych uzyskanych na podstawie zgody trwa od momentu udzielenia zgody do
czasu jej wycofania.
Fundacja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz
podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność
przetwarzania danych.

 

– VI –
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do sprzeciwu,
g) prawo do wycofania zgody.
Użytkownik może zrealizować wymienione uprawnienia poprzez wysłanie stosownego żądania na adres
artforumfundacja@gmail.com lub listem poleconym na adres siedziby Administratora danych.
Administrator danych ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła ww. żądanie.
Na działania Administratora danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego czyli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

– VII –
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Zmiany wprowadzone w Polityce prywatności nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w
życie. O treści zmian Polityki prywatności Fundacja poinformuje, podając przez 10 kolejnych dni
wiadomość na stronie www.pracodawcy.biz.
Kontakt z Fundacją w sprawach przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail
artforumfundacja@gmail.com
Data zatwierdzenia Polityki prywatności: 24.05.2018 r.
Data rozpoczęcia obowiązywania Polityki prywatności: 25.05.2018 r.